A jelen dokumentum a szolgáltatások elektronikus nyújtásáról szóló 2002. július 18-i Törvény alapján a szolgáltatások elektronikus nyújtásáról hozott szabályokat foglalja össze.

 1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK.
 1. Jelszó – a Szolgáltatás Címzettje által a Regisztráció folyamán kiválasztott, alfanumerikus és/vagy különleges karakterekből álló sorozat, amelyre a Webhely-felhasználói Fiókba tör-ténő bejelentkezéskor a Szolgáltatás Címzettjének jogosultság-ellenőrzéséhez van szükség.
 2. Felhasználói Fiók – a Regisztrációt követően a Webhelyen a Szolgáltatás adott Címzettjé-nek rendelkezésére álló tér, amely lehetővé teszi számára a jelen dokumentumban meghatá-rozott Szolgáltatások igénybe vételét.
 3. Login – a Szolgáltatás Címzettjének a Regisztráció folyamán megadott e-mail-címe, amely-re a Felhasználói Fiókhoz való hozzáféréshez van szükség.
 4. Szabályzat – a https://shardacropchem.hu Webhely jelen szabályai, amelyek lefektetik, hogy a Szolgáltató milyen feltételek és kikötések mellett nyújt elektronikus Webhely-szolgálta-tásokat, és a Szolgáltatás Címzettjei milyen feltételekkel és kikötésekkel vehetik azokat igénybe.
 5. Regisztráció – a Szolgáltatás Címzettjének önkéntes cselekedete, amellyel Felhasználói Fiókot hoz létre a Webhelyen. A Webhelyre történő Regisztráció díjmentes.
 6. Webhely – a https://shardacropchem.hu/ domainen található webhelyek.
 7. Szolgáltatás – valamilyen szolgálat adattovábbítás útján való teljesítése a Szolgáltatás Cím-zettjének kérésére a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül (távszolgáltatás), ahol az adatok küldését és vételét elektronikus feldolgozásra, többek között digitális tömörítésre és adattá-rolásra alkalmas berendezések végzik, és ahol a sugárzás, vétel és adás teljes egészében a 2004. július 16-i távközlési törvény értelmében vett távközlési hálózaton keresztül, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek és kikötések szerint történik.
 8. Szolgáltatás Címzettje – azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem bíró szervezeti egység, aki/amely a Webhelyen belül elektronikus módon nyújtott szol-gáltatások valamelyikét használja.
 9. Szolgáltató – a Sharda Cropchem Limited, amelynek bejegyzett székhelye a Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400056, India címen található.
 1. A SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI.
 1. A jelen Szabályzat meghatározza, hogy a Szolgáltató milyen feltételek és kikötések mellett nyújt Szolgáltatásokat a Szolgáltatás Címzettjének.
 2. A Szabályzat letöltésre, elmentésre és kinyomtatásra alkalmas formában, a Webhelyen keresztül és díjmentesen érhető el a Szolgáltatás Címzettjei számára.
 3. A Webhely a Szolgáltatás minden internetkapcsolattal rendelkező Címzettje számára elér-hető.
 4. A Szolgáltatás Címzettje csak Regisztráció után veheti igénybe a Felhasználói Fiók működ-tetése és elérése Szolgáltatásokat. A Felhasználói Fiók működtetése és elérése, valamint a kereskedelmi tájékoztatók elektronikus küldése Szolgáltatások használatához e-mail-fiókra van szükség. A fentiekben megnevezett Szolgáltatások esetében a Szolgáltatás Címzettje a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével kijelenti, hogy elolvasta a Szabályzatot, minden te-kintetben elfogadja az abban foglalt rendelkezéseket, és azokat tiszteletben fogja tartani. A fenti cselekedetek önkéntesek ugyan, azonban szükségesek a fent említett Szolgáltatások használatához.
 5. A Webhely rendeltetésszerű és a lehető legkiterjedtebb használatához a Szolgáltatás Cím-zettjének internet-hozzáféréssel rendelkező berendezésre és a „cookie”-technológiát kezelni képes böngészőre van szüksége. A Cookie-használati irányelvekben van lefektetve, hogy a Szolgáltatónak milyen mozgástere van a cookie-fájlok használata terén.
 6. A Webhely használhatósága Java vagy Java Script jellegű szoftver telepítésétől is függhet.
 1. AZ ELEKTRONIKUSAN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSAI ÉS KÖRE.

A Webhely a következő szolgáltatásokat kínálja:

 1. hozzáférés a Webhely nyilvánosan elérhető tartalmához (lehetőség a Szolgáltatás Cím-zettje számára, hogy a Webhelyre kitett anyagokat, úgymint szövegeket, fotókat, grafiká-kat, adatokat, tudásbázisokat, stb. megtekintse, továbbá a Szolgáltató által elérhetővé tett állományokat letöltse);
 2. a Felhasználói Fiók működtetése és elérése;
 3. kereskedelmi tájékoztatók elektronikus küldése.
 1. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI.
 1. Szolgáltatásnyújtási megállapodás az alábbi módokon jön létre:
  1. a Webhelyen nyilvánosan elérhető tartalomhoz való hozzáférés mint Szolgáltatás tekinte-tében – a Webhelyre történő belépéssel;
  2. a Felhasználói Fiók működtetése és elérése mint Szolgáltatás tekintetében – Regisztráció-val;
  3. a kereskedelmi tájékoztatók küldése mint Szolgáltatás tekintetében – a megfelelő űrlap beküldésével, amely az elektronikusan küldött kereskedelmi tájékoztatók fogadásába való beleegyezést tartalmazza, és az elfogadás-gombra (pl. „Elküldés” vagy „Megrendelés”) történő kattintással.
 2. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatások használata érdekében a Szolgáltatás Címzettjének meg kell adnia személyes adatait. Az Adatvédelmi irányelvekben foglaltak határozzák meg, hogy a Szolgáltató milyen elveknek megfelelően kezeli a Szolgáltatás Címzettjének személyes adatait.
 3. A Szolgáltatás Címzettje csak valós adatokat szolgáltathat, emellett a rendelkezésére álló adatok és azok átadása vagy a szokásos webhelyi tevékenységek során történő későbbi hasz-nálata nem sértheti harmadik fél jogait.
 4. A Webhelyen nyilvánosan elérhető tartalomhoz való hozzáférés mint Szolgáltatás nyújtása nincs Regisztrációhoz kötve. Azon idő alatt, amíg a Szolgáltatás Címzettjének hozzáférése van a Webhely általánosan elérhető tartalmához, az ilyen szolgáltatásnyújtás mindvégig fennáll.
 5. A többi Szolgáltatás nyújtásának előfeltétele a Regisztráció.
 6. A Szolgáltatások Címzettjének oly módon kell elvégeznie a Regisztrációt, hogy kitölti a https://shardacropchem.hu webhelyen elérhető egyik regisztrációs űrlapot, bejelöli a köte-lező mezőket, és rákattint az elfogadás-gombra (pl. „Elküldés” vagy „Fiók létrehozása”). A fenti teendők elvégzése után a Szolgáltatás Címzettje kap egy e-mailt az általa megadott e-mail-címre, amely a sikeres regisztrálás visszaigazolását tartalmazza, valamint egy aktivá-lási linket, amellyel megerősítheti az e-mail-cím helytállóságát.
 7. A Szolgáltatás használatára csak a Szolgáltatás azon Címzettje jogosult, akinek a személyes adatai a Regisztráció során megadásra kerültek a regisztrációs űrlapon. A Szolgáltatás Címzettje nem használhatja a Szolgáltatás más Címzettjeinek felhasználói fiókjait, és ő sem bocsáthatja saját felhasználói fiókját a Szolgáltatás más Címzettjeinek vagy egyéb harmadik feleknek a rendelkezésére.
 8. A Szolgáltatás Címzettje köteles titokban tartani saját Loginját és Jelszavát.
 9. A felhasználói fiókba való belépéshez minden egyes esetben szükség van a Login és a Jelszó beírására.
 10. A Szolgáltatás Címzettjének olyan aktív e-mail-címet kell megadnia Loginként, amelynek használatára jogosult.
 11. A Jelszónak legalább hat alfanumerikus és/vagy speciális karakterből kell állnia.
 12. A Szolgáltatás Címzettje a Felhasználói Fiók szintjéről változtathatja meg a Jelszavát, vagy pedig az „Elfelejtette a jelszavát?” funkcionalitás segítségével azon a webhelyen, ahová elő-zőleg bejelentkezett.
 13. A Szolgáltatás nyújtásának ideje korlátlan. A Szolgáltatás Címzettje időről időre kérheti sa-ját felhasználói fiókjának törlését. A felhasználói fiók törlésére irányuló kérésről a Szolgál-tató e-mail-címére küldött e-mailben lehet értesíteni a Szolgáltatót. A Felhasználói Fiók tör-lése az elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodás felmondásával egyenlő.
 14. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználói Fiók funkcionalitásának (a nyújtott szolgáltatások körének) felfüggesztésére, törlésére vagy korlátozására, különösen:
  1. az általános érvényű jogszabályi rendelkezések által előírt esetekben;
  2. ha a Szolgáltatás Címzettje a jelen Szabályzattal ellentétesen használja a Felhasználói Fió-kot.
 15. A Szolgáltató oly módon köteles értesíteni a Szolgáltatás Címzettjét a Felhasználói Fiók felfüggesztésére, törlésére vagy korlátozására irányuló szándékáról, hogy a Szolgáltatás Címzettje által a Felhasználói Fiók Regisztrációja során vagy saját adatainak frissítésekor később megadott címre e-mail-üzenetet küld a Szolgáltatás Címzettjének.
 16. Ha a Felhasználói Fiók funkcionalitásainak felfüggesztésére vagy korlátozására a jelen Sza-bályzat rendelkezéseit sértő használat folytán kerül sor, a Szolgáltatás Címzettjének kéré-sére csak akkor állítható helyre teljes körben a Felhasználói Fiók funkcionalitása, ha a Szol-gáltatás Címzettje felhagy ezen szabálysértő ténykedésekkel, és a Szolgáltató által meghatá-rozott módon azok következményeit is megszünteti.
 17. Kereskedelmi tájékoztatók elektronikus küldésének megrendeléséhez a Szolgáltatás Cím-zettjének ki kell töltenie a megfelelő űrlapot, önként megadnia hozzájárulását ahhoz, hogy számára elektronikusan kereskedelmi tájékoztatókat küldjenek, valamint rákattintania az elfogadás-gombra (pl. „Elküldés” vagy „Megrendelés”).
 18. A Szolgáltatás Címzettje bármikor leiratkozhat a kereskedelmi tájékoztatók elektronikus fogadásáról. Ehhez e-mail-üzenetet kell küldenie a Szolgáltatóhoz, ami az elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodás felmondásával egyenlő.
 1. A SZOLGÁLTATÁS CÍMZETTJÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÓNAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI.
 1. A Szolgáltató köteles minden tőle telhetőt megtenni a Webhely folyamatos működésének biztosítása érdekében.
 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy adatok frissítése, hibák kijavítása és másfajta karban-tartási munkák végzése végett, továbbá rajta kívül álló egyéb okokból megszakíthassa a Webhely működését.
 3. A Szolgáltató Címzettje nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat a jogszabályi előírásokkal, az elfogadott gyakorlattal vagy ezen Szabályzattal ellentétesen, ezenkívül semminemű jog-sértő tartalmat nem szolgáltathat.
 4. A Szolgáltató kiköti, hogy a Webhelyen elérhető bárminemű és minden információ és anyag (a teljesség igénye nélkül a grafikákat, cikkeket és fotókat ideértve) – különösképpen a szer-zői jogról és kapcsolódó jogokról szóló, 1994. február 4-i  Törvény alapján – védettséget élvez. A Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése nélkül a Webhelyen elérhető anyagok és információk másolása, sokszorosítása, terjesztése vagy a törvény által megengedett mér-téket meghaladó, egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos.
 5. Ha a szolgáltatásnyújtáshoz a Szolgáltató megköveteli a Szolgáltatás Címzettjétől e-mail-címének megadását, a Szolgáltatás Címzettje a saját hiteles e-mail-címét köteles megadni, vagyis azt, amelyen a leveleit fogadja. A Szolgáltató címére küldött üzenet útján a Szolgál-tatás Címzettje a saját e-mail-címének mindennemű változásáról köteles haladéktalanul ér-tesíteni a Szolgáltatót. A Szolgáltató címváltozásról történő értesítésének elmulasztása ese-tén azonban – a fogyasztói törvény rendelkezéseinek csorbítása nélkül – azon nyilatkozatok és információk is megfelelően kézbesítettnek tekintendők, amelyeket a Szolgáltatás Cím-zettje által a Regisztrációs Űrlapon megadott e-mail-címre küld a Szolgáltató.
 6. A Szolgáltató nem tartozik anyagi felelősséggel:
  1. a Szolgáltatás Címzettjének a jogszabályokkal vagy a jelen Szabályzattal ellentétes web-hely-használatából fakadó károkért, és különösképp nem felel azért, ha a Szolgáltatás Címzettje felfedi a Felhasználói Fiókjához tartozó Jelszót vagy Logint, és személyes ada-tokat hoz nyilvánosságra;
  2. a szolgáltatásnyújtás szüneteltetéséből vagy a Szolgáltatás Címzettjéhez tartozó Felhasz-nálói Fiók törléséből eredő károkért, ha az ilyen szüneteltetés vagy törlés a Szolgáltatás Címzettjének felróható okokra, illetve jogszabályi rendelkezések vagy a jelen Szabályzat megszegésére vezethető vissza;
  3. a Webhelyen elérhető adatoknak vagy információknak a Szolgáltatás Címzettje által gaz-dasági, befektetési, üzleti, stb. célra való felhasználásával okozott károkért.
 7. A Szolgáltatónak a szolgáltatásnyújtás okán a Szolgáltatás Címzettje felé fennálló teljes kártérítési felelőssége – annak jogalapjától függetlenül – kizárólagosan a Szolgáltatás Cím-zettje által ténylegesen elszenvedett károkra korlátozódik.
 8. A Szolgáltató kiköti, hogy minden, a Webhelyen rendelkezésre álló tartalom csakis tájékoz-tató jellegű. A tartalom összeállításánál mindent megtesznek annak érdekében, hogy az tényszerűen pontos és naprakész legyen, mindazonáltal a Szolgáltató nem vállal felelőssé-get az abban fellelhető adatok felhasználásának hatékonyságáért vagy lehetőségéért, illetve a felhasználás következményeiért.
 1. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS.
 1. A Szolgáltatás Címzettje a Szolgáltató e-mail-címe – eu.sales@shardaintl.com – útján tehet panaszt a Szolgáltatással kapcsolatban.
 2. A panasznak a következő információkat kell tartalmaznia: a Szolgáltatás Címzettjének tel-jes neve, e-mail-címe, továbbá a panasz okának részletes leírása.
 3. A Szolgáltatás Címzettje a panasz tárgyát képező esemény megtörténtének napjától számí-tott 14 napon belül tehet panaszt.
 4. A Szolgáltató a kézhezvétel napjától számított 14 napon belül köteles a panasszal foglal-kozni.
 5. A Szolgáltató a panasz benyújtásakor megadott e-mail-címre küldött e-mail üzenet útján köteles értesíteni döntéséről a Szolgáltatás Címzettjét.
 1. A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS FELTÉTELEI ÉS KIKÖTÉSEI.
 1. kenységével nem közvetlenül összefüggő jogi cselekményt végrehajtó természetes sze-mélyként lép fel egy vállalkozónál, az adott megállapodás megkötésétől számított 14 napon belül jogában áll elállni a Szolgáltatóval kötött szolgáltatásnyújtási megállapodástól. A megállapodástól való elállásról írásban kell nyilatkozni. Az időbeli korlát betartásához ele-gendő ezen nyilatkozatot az említett határidő lejárta előtt a Szolgáltató címére ajánlott levél-ben postára adni. Az eu.sales@shardaintl.com e-mail címre történő elküldéssel az elállási nyilatkozat elektronikusan is benyújtható a Szolgáltatóhoz.
 2. A szolgáltatásnyújtási megállapodástól való elállás benyújtása az alábbiakban bemutatott levélminta segítségével is történhet:……………………, kelt: ………………………………………………………………………
  Fogyasztó vezeték- és keresztneve…………………………………………………
  Lakcím

  Nyilatkozat a Megállapodástól való elállásról

  Alulírott ezúton értesítem, hogy el kívánok állni a ……………………-án kötött megállapodástól.

  …………………………………………………
  Fogyasztó olvasható aláírása

 3. Ha a Szolgáltatás Címzettje megszegte a jelen Szabályzatot vagy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, akkor a Szolgáltató azonnali hatállyal megfoszthatja webhely-használati jogától, illetve részlegesen vagy teljesen korlátozhatja a Webhely erőforrásaihoz vagy az ott kínált Szolgáltatásokhoz való hozzáférését.
 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.
 1. A Szolgáltatónak jogában áll fontos technikai, jogi vagy szervezeti okokból egyoldalúan módosítani a jelen Szabályzatot, különösképpen:
  1. olyan szituációban, amikor az általános érvényű jogszabályok változására való tekintettel szükség van a Szabályzat módosítására;
  2. miután megváltozott a szolgáltatásnyújtás módja;
  3. általános érvényű jogszabályi rendelkezésekből, illetve végrehajtható bírói végzésből vagy közigazgatási határozatból fakadó kötelezettség teljesítése érdekében.
 2. A Szolgáltatás Címzettjei egy, a Webhelyen közzétett és a módosított szabályokat tartal-mazó értesítő útján kapnak tájékoztatást a megváltozott Szabályzat tartalmáról, amely fel-hívja a figyelmet a változásokra és a hatálybalépés napjára.
 3. Az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar és a nemzetközi törvények rendelkezései te-kintendők irányadónak.
 1. A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI.

A Sharda Cropchem Limited székhelye a Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400056, India címen található.