1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK.
 1. „Adminisztrátor” alatt a Sharda Cropchem Limited értendő, amelynek bejegyzett székhelye Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400056, India.
 2. „Személyes adatok” – mindennemű információ valamely azonosított vagy azonosítható ter-mészetes személyre vonatkozóan, aki egy vagy több, a testi, fiziológiai, genetikai, gazda-sági, kulturális vagy társadalmi identitásra nézve specifikus tényező alapján azonosítható, beleértve berendezések IP-címét, helymeghatározási adatokat, internetes azonosítót vagy cookie-fájlok és hasonló technológiák útján megszerzett más információkat is, amennyiben az ilyen adatok lehetővé teszik a Felhasználó azonosítását.
 3. Adatvédelmi Irányelvek – a jelen Adatvédelmi Irányelvek.
 4. GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i, 2016/679 számú rende-lete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmé-ről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül he-lyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet).
 5. Webhely – az Adminisztrátor által fenntartott, a shardacropchem.hu domaineken és mobil applikációkban működő weboldal.
 6. „Cookie-fájlok” alatt a Felhasználó telekommunikációs végberendezésén (számítógépén, telefonján, tabletjén, stb.) a Webhely használata közben eltárolt, rövid szövegfájlok érten-dők, amelyek az Adminisztrátor vagy a részére szolgáltatásokat nyújtó más szervezet által különféle (pl. elemzési vagy statisztikai) célokra felhasznált információk rögzítését és visz-szakeresését teszik lehetővé.
 7. Másodlagos cookie-k – az Adminisztrátor partnerei által a Webhelyen keresztül beállított cookie-k.
 8. Felhasználó – minden olyan, a Webhelyet felkereső, illetve a Webhely egy vagy több szol-gáltatását vagy funkcionalitását igénybe vevő természetes személy, akinek elektronikus szolgáltatások nyújthatók, és akivel elektronikai szolgáltatási megállapodás köthető a Sza-bályzat és a jogszabályi rendelkezések alapján.
 1. ADATKEZELÉS.
 1. A jelen Adatvédelmi Irányelvek a Webhely Felhasználó általi használata közben megszer-zett cookie-fájlok és hasonló technológiák használatának szabályait rögzítik.
 2. A Webhely Felhasználó általi használatával összefüggésben az Adminisztrátor bizonyos  kínált szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben begyűjti a Felhasználó adatait, to-vábbá információkat szerez a Felhasználónak a Webhelyen végzett böngészési tevékenysé-géről, a készülék IP-címét, helymeghatározási adatokat, internetes azonosítót, cookie-fájlok és hasonló technológiák útján megszerzett más információkat is beleértve.
 3. A Webhely használata anélkül is lehetséges, hogy Felhasználónak fiókot kellene nyitnia. Ilyen esetben a Webhely használatakor nem szükséges valamilyen regisztrációs űrlapon megadni személyes adatokat. Ilyen adatok megadása kapcsolatfelvételi űrlapon is történhet. A kezelt adatok köre a Webhely használatára vonatkozó információkra terjed ki.
 4. Személyes adatokat szolgáltatni nem törvényi kötelezettség, a Felhasználó ugyanis jogilag nem köteles megadni az adatait, ha felhasználói fiókot szeretne létrehozni a Webhelyen. Olyan adatokat azonban szolgáltatnia kell, amelyek a Webhelyen történő fióknyitás előfel-tételeként vannak megjelölve. A kötelezőként megjelölt adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi a Webhelyen történő fióknyitást és olyan funkcionalitások igénybe véte-lét, amelyek a Webhely Szabályzata értelmében csak fióknyitást követően használhatók.
 5. Ahol a Webhely kiegészítő funkcionalitásokat is kínál, mint például lehetőséget hírlevél vagy kereskedelmi ajánlat megrendelésére, ott a személyes adatok kezelésének jogalapját a Felhasználó és az Adminisztrátor közötti megállapodás fogja képezni, amely a Szabályzat elfogadásával jön létre, és amelynek teljesítése a Felhasználó személyes adatainak kezelésé-hez van kötve.
 6. Az Adminisztrátor a tevékenységgel kapcsolatban gyűjt adatokat, mint amilyenek pl. a web-helyen töltött idő, keresett kifejezések, alwebhelyek száma, a látogatás adatai és forrása.
 1. COOKIE-FÁJLOK ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK.
 1. A Webhely használatával összefüggésben cookie-fájlok vagy hasonló technológiák alkal-mazására kerül sor a felhasználói hozzáférés biztosítása és a Webhely működésének előse-gítése érdekében. Ilyen információk segítségével történik továbbá a felhasználói döntések (úgymint betűtípus-választás, kontraszt, Adatvédelmi Irányelvek elfogadása) megjegyzése, a felhasználói munkamenet fenntartása (pl. bejelentkezés után), a jelszó megjegyzése (hoz-zájárulást követően), valamint információk gyűjtése a Felhasználó készülékéről és látogatá-sáról, ami az adatbiztonságot, illetve a látogatások elemzését és a tartalomillesztést célozza.
 2. A cookie-k és hasonló technológiák segítségével szerzett információkat az Adminisztrátor nem kapcsolja össze a Webhely Felhasználóinak más adataival, és Felhasználók azonosítá-sára sem használja.
 3. A cookie-khoz hasonló technológiák körébe tartoznak többek között a helyi tárolás, a mun-kamenet-tárolás, valamint a „service worker” elnevezésű parancsállományok, amelyek a webböngésző memóriájának elkülönített részét használják a Webhely által rögzített adatok tárolására.
 4. Élettartam szempontjából a cookie-fájlok és hasonló technológiák két típusa különböztet-hető meg:
  1. munkamenet-cookie-k – ezek a fájlok addig tárolódnak el a Felhasználó készülékén, amíg a Felhasználó ki nem jelentkezik, vagy el nem hagyja a Webhelyet;
  2. tartós cookie-k – ezek a fájlok addig tárolódnak el a Felhasználó gépén, amíg a Felhasz-náló ki nem törli őket, vagy az adott cookie attribútumaiban meghatározott időpontban le nem jár az érvényességük.
 5. Az Adminisztrátor és a részére (pl. analitikai és statisztikai) szolgáltatásokat nyújtó más szervezetek különféle célú cookie-fájlokat használnak, amelyek az alábbi kategóriákba sorolhatók:
  1. A Webhely használatához szükséges cookie-k:
   • felhasználói cookie-k, amelyeket a Felhasználó (munkamenet-azonosító) a munkame-net időtartamára vezet be;
   • autentikációs cookie-k, amelyek adott munkamenet időtartama alatt használatosak az autentikációt igénylő szolgáltatásokhoz;
   • felhasználó-központú biztonsági cookie-k, pl. az autentikációs visszaélések felderíté-séhez;
   • multimédia-lejátszó munkamenet-cookie-k (pl. ún. „flash-cookie-k”) adott munkame-net időtartamára;
  2. Funkcionális cookie-k, amelyek a Szolgáltatás megfelelő működését segítik elő:
   • kezelőfelület-testreszabási cookie-k adott munkamenet időtartamára vagy annál kicsi-vel hosszabb időre;
   • nyomkövető cookie-k a webhelyen történő mozgások nyomon követéséhez, vagyis adatelemzéshez; az ilyen cookie-fájlokkal elemezni lehet, hogy a Felhasználó hogyan használja a Webhelyet, valamint statisztikát és beszámolókat készíteni a Webhely mű-ködéséről.
 6. Az Adminisztrátor az alábbiakban felsorolt célokból használ másodlagos cookie-kat:
  1. a www.youtube.com külső webhelyről letöltött multimédiás tartalmaknak a Webhely ol-dalain történő bemutatásához [cookie-gazda: Google Inc., USA];
  2. általános és anonim statisztikai adatoknak a Google Analytics analitikai eszközei segítsé-gével történő gyűjtéséhez [cookie-gazda: Google Inc., USA].
 7. cookie-k és hasonló technológiák elfogadásával történő használata egyenértékű azoknak a fentiekben meghatározott célokra történő felhasználásához való hozzájárulással.
 8. Az Adminisztrátor nem használja üzletszerzési (marketing) célra a megszerzett informá-ciókat.
 9. Adott böngésző vagy applikáció adatvédelmi beállításainak, illetve a Webhelyen létrehozott saját fiókja beállításainak módosításával a Felhasználó időről időre megváltoztathatja a cookie-fájlok vagy hasonló technológiák beállításait, az ilyen változtatás azonban a Web-hely bizonyos funkcióihoz való hozzáférés elvesztését vonhatja maga után.
 10. Az adatvédelmi beállítások módosítása az adott böngésző vagy alkalmazás kívánt beállítási opciójának kiválasztásával lehetséges. A legnépszerűbb böngészők esetén a Felhasználó – jelesül cookie-k elfogadása, cookie-beállítások módosítása, továbbá cookie-k blokkolása vagy törlése útján – saját maga menedzselheti az adatvédelmi beállításokat, köztük a cookie-kat. Az adatvédelmi beállítások módosításának módja és terjedelme a Felhasználó által használt böngésző vagy applikáció típusától vagy verziójától függ. Az adatvédelmi beállítások módosítására vonatkozóan az adott webböngésző-szolgáltatók webhelyén olvas-ható részletes útmutatás.
 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA.

Az Adminisztrátor azért kezeli Felhasználók személyes adatait, hogy:

 1. a Webhelyhez való hozzáférést biztosítsa – a GDPR 6. cikkelyének (1)(b) bekezdése alap-ján,
 2. törvényi kötelezettségeit teljesítse – a GDPR 6. cikkelyének (1)(c) bekezdése alapján,
 3. saját maga vagy harmadik fél jogos érdekeit érvényesítse – a GDPR 6. cikkelyének (1)(f) bekezdése alapján:
  1. kijelölt Felhasználókhoz érdeklődésre számot tartó ajánlatokról vagy tartalmakról szóló értesítések küldése elektronikus kommunikáció, különösen e-mail útján, de csak ha a Fel-használó hozzájárulását adta ehhez;
  2. bárminemű visszaélés felderítése és elhárítása;
  3. szolgáltatások nyújtásával és üzleti tevékenység végzésével kapcsolatos belső célok, bizo-nyítási, analitikai és statisztikai célokat ideértve.
 1. A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA.
 1. Személyes adatok kezelésére a felhasználói fióknak a Webhelyről való törléséig, azt köve-tően pedig:
  1. a jogszabályi rendelkezésekből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez előírt ideig kerül sor;
  2. a korlátozási időtartam lejártáig, valamint az adatkezelést szükségessé tevő polgárjogi, végrehajtási, közigazgatási vagy büntetőjogi eljárás lezárásáig, illetve békéltetési eljárás esetén a békéltetés céljának eléréséig vagy annak visszavonásáig – amelyik előbb bekö-vetkezik – kerül sor.
 2. A Felhasználó maga is törölhet cookie-kat a saját berendezéséről. Ha a Felhasználó cookie-kat akar törölni a saját végberendezéséről (számítógépéről, telefonjáról, tabletjéről stb.), ehhez törölnie kell a böngésző gyorsítótárát és cookie-jait. A gyorsítótár és cookie-k törlését a böngésző beállításaiban lehet elvégezni. A beállítások a böngésző típusától és verziójától függően eltérőek lehetnek.
 1. A FELHASZNÁLÓ JOGAI.
 1. A személyes adatok kezelésére való tekintettel a Felhasználónak joga van:
  1. személyes adatainak helyesbítéséhez: ha az adatgyűjtés során hiba történt, vagy ha meg-változtak bizonyos adatok, a Felhasználó jogosult megadni a pontos és naprakész adato-kat, az Adminisztrátor pedig köteles az adatokat helyesbíteni vagy frissíteni;
  2. hozzáférni a személyes adataihoz: ha a Felhasználó tudni szeretné, milyen adatait kezelik, akkor gyakorolhatja ezt a jogát;
  3. személyes adatainak törléséhez: ha a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy az adatokra már nincs szükség azon cél tekintetében, amilyen célból azokat gyűjtötték, akkor jogában áll kérni az Adminisztrátortól azok törlését;
  4. az adatkezelés korlátozásához: ha a Felhasználónak kételyei vannak azt illetően, hogy az Adminisztrátor szakszerűen kezeli-e a személyes adatait, kérelmezheti az adatkezelés kor-látozását;
  5. az adathordozáshoz: a Felhasználó megkaphatja az Adminisztrátornak megadott szemé-lyes adatokat, és átviheti azokat az Adminisztrátortól egy másik szervezethez;
  6. konkrét szituációval kapcsolatos okokból tiltakozni az Adminisztrátor vagy harmadik fél által jogos érdekek érvényesítése címén folytatott adatkezelés ellen, a profilalkotást is ide-értve, illetve tiltakozni a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú adatkezelés ellen;
  7. bármikor visszavonni hozzájárulását: a Felhasználónak jogában áll indoklás nélkül bármi-kor visszavonni korábban megadott hozzájárulását; a hozzájárulás visszavonása nem visz-szamenőleges hatályú.
 2. A Felhasználó úgy kezdeményezheti valamely, a fent említett jogok gyakorlása iránti kéré-sének ügykezelését, ha erre vonatkozó nyilatkozatát elküldi az eu.sales@shardaintl.com címre; továbbá az Adminisztrátor jogosult a Felhasználó személyazonosságát ellenőrizni, amivel megelőzhető, hogy illetéktelen személyek szerezhessenek tudomást a Felhasználóra vonatkozó információkról. Olyan Felhasználók esetén, akik nem nyitottak felhasználói fió-kot a Webhelyen, az Adminisztrátornak nincs lehetősége a Felhasználó személyazonosságát ellenőrizni, mivel csak a Webhely használatára vonatkozó adatokat kezel anélkül, hogy a Felhasználó személyét illető információknak birtokában lenne.
 3. Az Adminisztrátor nem hozhat automatizált döntéseket a Felhasználót illetően, a profil-alkotáson alapuló döntéseket is ideértve.
 4. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban a Felhasználó a személyes adatok védelme terén illetékes felügyeleti hatóságnál tehet panaszt. Magyarországon ez a felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 5. A Felhasználónak jogában áll kivonni magát az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen, többek között profilalkotáson alapuló döntések alól, amelyek rá nézve jogi vagy hasonlóan fontos következményekkel bírnak.
 1. ADATOK CÍMZETTJEI.

A Felhasználók személyes adatai az alábbi kategóriákba tartozó címzettekhez továbbíthatók:

 1. az Adminisztrátor részére az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, informatikai szolgáltatókat is ideértve;
 2. technikai, szervezési vagy szaktanácsadási támogatást nyújtó szervezetek.
 1. ADATTOVÁBBÍTÁS.

Az Adminisztrátornak nem áll szándékában személyes adatokat harmadik országba vagy nem-zetközi szervezetekhez továbbítani.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA.

Az alábbiak tekintetében az Adminisztrátor gondoskodik az adattakarékosságról:

 1. az adatoknak az adott célokra való megfelelése (az adatok mennyisége és az adatkezelés mértéke);
 2. a személyes adatokhoz való hozzáférés;
 3. a személyes adatok megőrzésének időtartama.
 1. ELÉRHETŐSÉGEK.

Személyes adatokra vonatkozóan mindennemű kérést, nyilatkozatot és levelezést e-mail útján a következő címre kell küldeni: eu.sales@shardaintl.com.